Gondola Through WaterFire, photo by Thomas Payne.

Gondola Through WaterFire, photo by Thomas Payne.